O PSEM

Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności (PSEM) powstało 7 grudnia 2016 r. w celu stworzenia optymalnych warunków do rozwoju elektromobilności w Polsce. Nasze działania koncentrują się na propagowaniu i wspieraniu inicjatyw sprzyjających dynamicznemu rozwojowi elektromobilności, a także na współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami państwowymi i społecznymi, przedsiębiorstwami oraz innymi podmiotami działającymi lub planującymi rozpoczęcie działalności w tym sektorze.  Głęboko wierzymy, że rynek elektromobilności jest rynkiem o dużym potencjale wzrostowym, który może przyczynić się do wzrostu w innych gałęziach gospodarki.

Jesteśmy również przekonani, że rozwój elektromobilności to projekt, którego sukces zależy od przeobrażeń w wielu sferach oraz wymaga wykreowania dynamicznego środowiska, w którym poszczególne podmioty będą wzajemnie wspierały swoje działania. Oprócz administracji centralnej i samorządowej w przedsięwzięcie powinien być włączony przemysł, przedsiębiorstwa we wstępnej fazie rozwoju, instytucje finansowe oraz świat nauki i organizacji pozarządowych. Bez stworzenia szerokiej platformy współpracy rozwój elektromobilności będzie fragmentaryczny i nie pozwoli na wykreowanie nowej gałęzi gospodarki.

Partnerzy

 • Enricom
 • BCG
 • IEN Energy
 • Green Energy
 • Insero
 • Blueshift
 • Ekomobilność
 • Green Cars
 • T&T PROENERGY Sp. z o.o.
 • EkoEnergetyka
 • Jeden Ślad
 • PIMOT
 • Automoc
 • PRE
 • UPEBI

© PSEM 2017      Created by Multitask Group